Schlagworte

Sportfest (Narashino)  (Sportveranstaltung)

1 gefunden

 

29.05.1919: Programme, Sportveranstaltungen

Sportfest Kriegsgefangnenlager [sic] Narashino Japan. Mai 1919